e-mail: druk@jand.com.pl, 93-574 Łódź, ul. Radwańska 65

tel. 42 633 14 28, tel. 691 484 150

PIECZĄTKI NA POCZEKANIU

Porównanie wersji

box box box box box box
Obsługiwane rodzaje dokumentów Startowa Standardowa Profesjonalna
bez mag.
Profesjonalna Sieciowa Firma iBiznes
Faktura VAT tak tak tak tak tak tak
Faktura Korygująca tak tak tak tak tak tak
Faktura Pro-forma tak tak tak tak tak tak
Faktura RR nie tak tak tak tak tak
Faktura MP tak tak tak tak tak tak
Faktura VAT wewnętrzna nie tak tak tak tak tak
Faktura VAT zaliczkowa, VAT końcowa tak tak tak tak tak tak
Faktura Marża tak tak tak tak tak tak
Faktura Exportowa nie tak tak tak tak tak
Rachunek tak tak tak tak tak tak
Rachunek korygujący tak tak tak tak tak tak
Paragon tak tak tak tak tak tak
Rejestr zakupu nie tak tak tak tak tak
Zamówienia od odbiorców nie nie tak tak tak tak
Zamówienia do dostawców nie nie tak tak tak tak
Zamówienia przez internet nie nie nie nie tak tak
Oferty dla klientów nie nie tak tak tak tak
Polecenia przelewów nie tak tak tak tak tak
Raport kasowy nie nie tak tak tak tak
Dowody KP, KW, Banki nie nie tak tak tak tak
Nota korygująca nie tak tak tak tak tak
Nota księgowa nie nie tak tak tak tak
Rezerwacja faktur nie tak tak tak tak tak
Zlecenie serwisowe nie nie nie tak(aktualizacja co rok) tak(aktualizacja co rok) tak
Zlecenie transportowe nie nie nie tak(aktualizacja co rok) tak(aktualizacja co rok) tak
Wydania inwestycyjne ( Usługi- 8%) nie nie nie tak(aktualizacja co rok) tak(aktualizacja co rok) tak
WZ,PZ,PW,RW, MM nie nie nie tak tak tak
Obsługa kartoteki towaru i usług Startowa Standardowa Profesjonalna bez mag. Profesjonalna Sieciowa Firma iBiznes
Kartoteka towarów i usług tak tak tak tak tak tak
Obsługa dowolnej ilości pozycji tak tak tak tak tak tak
Dowolnie długie nazwy towarów i usług tak tak tak tak tak tak
Możliwość stworzenia grup towarów tak tak tak tak tak tak
Definiowalne pola tak tak tak tak tak tak
Obsługa magazynu (stany) nie nie nie tak tak tak
Analiza sprzedaży tak tak tak tak tak tak
Analiza obrotów tak tak tak tak tak tak
Ranking sprzedaży tak tak tak tak tak tak
Drukowanie adresów firm na etykietach (nalepkach) dowolnego formatu nie nie tak tak tak tak
Cennik towarów i usług nie nie tak tak tak tak
Drukowanie cennika nie nie tak tak tak tak
Drukowanie oferty w zadanym poziomie cen lub dla konkretnego klienta nie nie tak tak tak tak
Cennik w różnych cenach, również w EUR i *USD nie nie tak tak tak tak
Wysyłanie cennika e-mailem nie nie tak tak tak tak
Umieszczanie cennika w Internecie nie nie nie nie tak tak
Inwentaryzacja nie nie nie tak tak tak
Kompletacja towaru nie nie nie tak tak tak
Sprzedaż za pomocą czytnika kodów kreskowych nie nie nie tak tak tak
BOK- Biuro Obsługi Klienta nie tak tak tak tak tak
Obsługa kartoteki kontrahenta Startowa Standardowa Profesjonalna bez mag. Profesjonalna Sieciowa Firma iBiznes
Zarządzanie danymi kontrahenta tak tak tak tak tak tak
Podgląd wystawionych faktur dla danego kontrahenta tak tak tak tak tak tak
Pokazywanie zaległych faktur dla danego kontrahenta tak tak tak tak tak tak
Sporządzanie notatki dla kontrahenta tak tak tak tak tak tak
Obsługa rozrachunków nie nie tak tak tak tak
Obsługa płatnosci tak tak tak tak tak tak
Generowanie i wydruk not odsetkowych nie nie tak tak tak tak
Generowanie i wydruk wezwań do zaplaty (11 językach) nie nie tak tak tak tak
Obsługa Map Google nie nie nie tak tak tak
Przypomnienie o płatnościach nie nie nie tak(aktualizacja co rok) tak(aktualizacja co rok) tak
Właściwości faktur Startowa Standardowa Profesjonalna bez mag. Profesjonalna Sieciowa Firma iBiznes
Faktura bez limitu ilości pozycji tak tak tak tak tak tak
Obsługa rabatów, limitów płatności tak tak tak tak tak tak
Obsługa zadłużenia tak tak tak tak tak tak
Definiowanie rejestrów faktur tak tak tak tak tak tak
Dowolna liczba rejestrów faktur tak tak tak tak tak tak
Dowolna liczba operatorów tak tak tak tak tak tak
Wybór automatycznej numeracji w miesiącu lub roku tak tak tak tak tak tak
Dowolne stawki VAT, w tym zwolniona i nie podlega tak tak tak tak tak tak
Edycja wystawionej faktury tak tak tak tak tak tak
Drukowanie osobno oryginału i kopii faktury tak tak tak tak tak tak
Drukowanie duplikatu faktury tak tak tak tak tak tak
Drukowanie loga firmy na fakturze tak tak tak tak tak tak
Drukowanie pieczątki na fakturze tak tak tak tak tak tak
Drukowanie polecenia przelewu na fakturze nie tak tak tak tak tak
Zarządzanie danymi na stopce faktury tak tak tak tak tak tak
Nieograniczona liczba pozycji na fakturze tak tak tak tak tak tak
Tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych ze wskazaniem na dowolny nośnik tak tak tak tak tak tak
Eksport do Excela tak tak tak tak tak tak
Eksport do pliku tak tak tak tak tak tak
Zestawienie dowodów magazynowych z podglądem ile jakiego produktu/usługi sprzedano - wyliczanie zysku tak tak tak tak tak tak
Klonowanie faktur - szybkie wystawianie z powieleniem danych, a przy zmianie tylko numeru i daty tak tak tak tak tak tak
Wystawianie faktur cyklicznych nie nie tak tak tak tak
Drukowanie seryjne faktur nie nie tak tak tak tak
Przenoszenie dokumentów na inny komputer przez nośniki wymienne tak tak tak tak tak tak
Dziennik Zdarzeń nie nie nie tak(aktualizacja co rok) tak(aktualizacja co rok) tak
Wersje językowe faktury:
 • angielski,
 • niemiecki,
 • francuski,
 • włoski,
 • chiński,
 • rosyjski,
 • ukraiński,
 • białoruski,
 • hiszpański,
 • czeski,
 • słowacki
nie tak tak tak tak tak
Załączanie plików do FV nie nie nie tak(aktualizacja co rok) tak(aktualizacja co rok) tak
skonto nie nie nie tak(aktualizacja co rok) tak(aktualizacja co rok) tak
Narzędzia Startowa Standardowa Profesjonalna bez mag. Profesjonalna Sieciowa Firma iBiznes
Praca przez Internet nie nie nie nie nie tak
Cena średnioważona nie nie nie tak(aktualizacja co rok) tak(aktualizacja co rok) tak
Zlecenie serwisowe nie nie nie tak(aktualizacja co rok) tak(aktualizacja co rok) tak
Zlecenie transportowe nie nie nie tak(aktualizacja co rok) tak(aktualizacja co rok) tak
Rozliczenie akwizytorów i handlowców nie nie nie tak(aktualizacja co rok) tak(aktualizacja co rok) tak
Płatności masowe nie nie nie tak(aktualizacja co rok) tak(aktualizacja co rok) tak
Książka Przychodów i rozchodów nie nie nie tak(aktualizacja co rok) tak(aktualizacja co rok) tak
Rejestr ARiMR nie nie nie tak(aktualizacja co rok) tak(aktualizacja co rok) tak
Obsługa numerów seryjnych, gwarancji nie nie nie tak(aktualizacja co rok) tak(aktualizacja co rok) tak
Depozyt opon, wypożyczalnia nie nie nie tak tak tak
Automatyczna aktualizacja programu przez Internet (darmowa przez rok) tak tak tak tak tak tak
Archiwum tak tak tak tak tak tak
Kursy walut pobierane z Internetu nie tak tak tak tak tak
Przypomnienia - budzik tak tak tak tak tak tak
Import danych z pliku tekstowego, arkusza Excel, pliku XML tak tak tak tak tak tak
Import i export faktur tak tak tak tak tak tak
Dziennik zdarzeń nie nie nie nie tak tak
Depozyt, wypożyczalnia nie nie tak tak tak tak
Wystawianie cykliczne faktur nie nie tak tak tak tak
Seryjne drukowanie faktur nie nie tak tak tak tak
Drukowanie etykiet nie nie tak tak tak tak
Rozrachunki nie nie tak tak tak tak
Kalkulator odsetek nie nie tak tak tak tak
Wysyłanie monitów nie nie tak tak tak tak
Obsługa cenników nie nie tak tak tak tak
Analizy sprzedaży nie nie tak tak tak tak
Rankingi klientów, towarów tak tak tak tak tak tak
Zamówienia nie nie tak tak tak tak
Oferty do klientów nie nie tak tak tak tak
Wystawianie faktur z zamówień nie nie tak tak tak tak
Wystawianie faktur z ofert nie nie tak tak tak tak
Dostęp do danych z innych oddziałów przez Internet nie nie nie nie tak tak
Dostęp do danych z domu przez Internet (przy aktywowanej usłudze - replikacja danych) nie nie nie nie tak tak
Umowy - Zlecenia nie nie nie tak(aktualizacja co rok) tak(aktualizacja co rok) tak
Rejestr Dokumentów Dostawy ( Akcyza - WW) nie nie nie tak(aktualizacja co rok) tak(aktualizacja co rok) tak
Obsługa komisu nie nie nie tak(aktualizacja co rok) tak(aktualizacja co rok) tak
Obsługiwane rodzaje dokumentów Startowa Standardowa Profesjonalna bez mag. Profesjonalna Sieciowa Firma iBiznes
Faktura VAT tak tak tak tak tak tak
Faktura Korygująca tak tak tak tak tak tak
Faktura Pro-forma tak tak tak tak tak tak
Faktura RR nie tak tak tak tak tak
Faktura MP tak tak tak tak tak tak
Faktura VAT wewnętrzna nie tak tak tak tak tak
Faktura VAT zaliczkowa, VAT końcowa tak tak tak tak tak tak
Faktura Marża tak tak tak tak tak tak
Faktura Exportowa nie tak tak tak tak tak
Rachunek tak tak tak tak tak tak
Rachunek korygujący tak tak tak tak tak tak
Paragon tak tak tak tak tak tak
Rejestr zakupu nie tak tak tak tak tak
Zamówienia od odbiorców nie nie tak tak tak tak
Zamówienia do dostawców nie nie tak tak tak tak
Zamówienia przez internet nie nie nie nie tak tak
Oferty dla klientów nie nie tak tak tak tak
Polecenia przelewów nie tak tak tak tak tak
Raport kasowy nie nie tak tak tak tak
Dowody KP, KW, Banki nie nie tak tak tak tak
Nota korygująca nie tak tak tak tak tak
Nota księgowa nie nie tak tak tak tak
Rezerwacja faktur nie tak tak tak tak tak
Zlecenie serwisowe nie nie nie tak(aktualizacja co rok) tak(aktualizacja co rok) tak
Zlecenie transportowe nie nie nie tak(aktualizacja co rok) tak(aktualizacja co rok) tak
Wydania inwestycyjne ( Usługi- 8%) nie nie nie tak(aktualizacja co rok) tak(aktualizacja co rok) tak
WZ,PZ,PW,RW, MM nie nie nie tak tak tak
Obsługa kartoteki towaru i usług Startowa Standardowa Profesjonalna bez mag. Profesjonalna Sieciowa Firma iBiznes
Kartoteka towarów i usług tak tak tak tak tak tak
Obsługa dowolnej ilości pozycji tak tak tak tak tak tak
Dowolnie długie nazwy towarów i usług tak tak tak tak tak tak
Możliwość stworzenia grup towarów tak tak tak tak tak tak
Definiowalne pola tak tak tak tak tak tak
Obsługa magazynu (stany) nie nie nie tak tak tak
Analiza sprzedaży tak tak tak tak tak tak
Analiza obrotów tak tak tak tak tak tak
Ranking sprzedaży tak tak tak tak tak tak
Drukowanie adresów firm na etykietach (nalepkach) dowolnego formatu nie nie tak tak tak tak
Cennik towarów i usług nie nie tak tak tak tak
Drukowanie cennika nie nie tak tak tak tak
Drukowanie oferty w zadanym poziomie cen lub dla konkretnego klienta nie nie tak tak tak tak
Cennik w różnych cenach, również w EUR i *USD nie nie tak tak tak tak
Wysyłanie cennika e-mailem nie nie tak tak tak tak
Umieszczanie cennika w Internecie nie nie nie nie tak tak
Inwentaryzacja nie nie nie tak tak tak
Kompletacja towaru nie nie nie tak tak tak
Sprzedaż za pomocą czytnika kodów kreskowych nie nie nie tak tak tak
BOK- Biuro Obsługi Klienta nie tak tak tak tak tak
Obsługa kartoteki kontrahenta Startowa Standardowa Profesjonalna bez mag. Profesjonalna Sieciowa Firma iBiznes
Zarządzanie danymi kontrahenta tak tak tak tak tak tak
Podgląd wystawionych faktur dla danego kontrahenta tak tak tak tak tak tak
Pokazywanie zaległych faktur dla danego kontrahenta tak tak tak tak tak tak
Sporządzanie notatki dla kontrahenta tak tak tak tak tak tak
Obsługa rozrachunków nie nie tak tak tak tak
Obsługa płatnosci tak tak tak tak tak tak
Generowanie i wydruk not odsetkowych nie nie tak tak tak tak
Generowanie i wydruk wezwań do zaplaty (11 językach) nie nie tak tak tak tak
Obsługa Map Google nie nie nie tak tak tak
Przypomnienie o płatnościach nie nie nie tak(aktualizacja co rok) tak(aktualizacja co rok) tak
Właściwości faktur Startowa Standardowa Profesjonalna bez mag. Profesjonalna Sieciowa Firma iBiznes
Faktura bez limitu ilości pozycji tak tak tak tak tak tak
Obsługa rabatów, limitów płatności tak tak tak tak tak tak
Obsługa zadłużenia tak tak tak tak tak tak
Definiowanie rejestrów faktur tak tak tak tak tak tak
Dowolna liczba rejestrów faktur tak tak tak tak tak tak
Dowolna liczba operatorów tak tak tak tak tak tak
Wybór automatycznej numeracji w miesiącu lub roku tak tak tak tak tak tak
Dowolne stawki VAT, w tym zwolniona i nie podlega tak tak tak tak tak tak
Edycja wystawionej faktury tak tak tak tak tak tak
Drukowanie osobno oryginału i kopii faktury tak tak tak tak tak tak
Drukowanie duplikatu faktury tak tak tak tak tak tak
Drukowanie loga firmy na fakturze tak tak tak tak tak tak
Drukowanie pieczątki na fakturze tak tak tak tak tak tak
Drukowanie polecenia przelewu na fakturze nie tak tak tak tak tak
Zarządzanie danymi na stopce faktury tak tak tak tak tak tak
Nieograniczona liczba pozycji na fakturze tak tak tak tak tak tak
Tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych ze wskazaniem na dowolny nośnik tak tak tak tak tak tak
Eksport do Excela tak tak tak tak tak tak
Eksport do pliku tak tak tak tak tak tak
Zestawienie dowodów magazynowych z podglądem ile jakiego produktu/usługi sprzedano - wyliczanie zysku tak tak tak tak tak tak
Klonowanie faktur - szybkie wystawianie z powieleniem danych, a przy zmianie tylko numeru i daty tak tak tak tak tak tak
Wystawianie faktur cyklicznych nie nie tak tak tak tak
Drukowanie seryjne faktur nie nie tak tak tak tak
Przenoszenie dokumentów na inny komputer przez nośniki wymienne tak tak tak tak tak tak
Dziennik Zdarzeń nie nie nie tak(aktualizacja co rok) tak(aktualizacja co rok) tak
Wersje językowe faktury:

 • angielski,
 • niemiecki,
 • francuski,
 • włoski,
 • chiński,
 • rosyjski,
 • ukraiński,
 • białoruski,
 • hiszpański,
 • czeski,
 • słowacki
 • nie tak tak tak tak tak
  Załączanie plików do FV nie nie nie tak(aktualizacja co rok) tak(aktualizacja co rok) tak
  skonto nie nie nie tak(aktualizacja co rok) tak(aktualizacja co rok) tak
  Narzędzia Startowa Standardowa Profesjonalna bez mag. Profesjonalna Sieciowa Firma iBiznes
  Praca przez Internet nie nie nie nie nie tak
  Cena średnioważona nie nie nie tak(aktualizacja co rok) tak(aktualizacja co rok) tak
  Zlecenie serwisowe nie nie nie tak(aktualizacja co rok) tak(aktualizacja co rok) tak
  Zlecenie transportowe nie nie nie tak(aktualizacja co rok) tak(aktualizacja co rok) tak
  Rozliczenie akwizytorów i handlowców nie nie nie tak(aktualizacja co rok) tak(aktualizacja co rok) tak
  Płatności masowe nie nie nie tak(aktualizacja co rok) tak(aktualizacja co rok) tak
  Książka Przychodów i rozchodów nie nie nie tak(aktualizacja co rok) tak(aktualizacja co rok) tak
  Rejestr ARiMR nie nie nie tak(aktualizacja co rok) tak(aktualizacja co rok) tak
  Obsługa numerów seryjnych, gwarancji nie nie nie tak(aktualizacja co rok) tak(aktualizacja co rok) tak
  Depozyt opon, wypożyczalnia nie nie nie tak tak tak
  Automatyczna aktualizacja programu przez Internet (darmowa przez rok) tak tak tak tak tak tak
  Archiwum tak tak tak tak tak tak
  Kursy walut pobierane z Internetu nie tak tak tak tak tak
  Przypomnienia - budzik tak tak tak tak tak tak
  Import danych z pliku tekstowego, arkusza Excel, pliku XML tak tak tak tak tak tak
  Import i export faktur tak tak tak tak tak tak
  Dziennik zdarzeń nie nie nie nie tak tak
  Depozyt, wypożyczalnia nie nie tak tak tak tak
  Wystawianie cykliczne faktur nie nie tak tak tak tak
  Seryjne drukowanie faktur nie nie tak tak tak tak
  Drukowanie etykiet nie nie tak tak tak tak
  Rozrachunki nie nie tak tak tak tak
  Kalkulator odsetek nie nie tak tak tak tak
  Wysyłanie monitów nie nie tak tak tak tak
  Obsługa cenników nie nie tak tak tak tak
  Analizy sprzedaży nie nie tak tak tak tak
  Rankingi klientów, towarów tak tak tak tak tak tak
  Zamówienia nie nie tak tak tak tak
  Oferty do klientów nie nie tak tak tak tak
  Wystawianie faktur z zamówień nie nie tak tak tak tak
  Wystawianie faktur z ofert nie nie tak tak tak tak
  Dostęp do danych z innych oddziałów przez Internet nie nie nie nie tak tak
  Dostęp do danych z domu przez Internet (przy aktywowanej usłudze - replikacja danych) nie nie nie nie tak tak
  Umowy - Zlecenia nie nie nie tak(aktualizacja co rok) tak(aktualizacja co rok) tak
  Rejestr Dokumentów Dostawy ( Akcyza - WW) nie nie nie tak(aktualizacja co rok) tak(aktualizacja co rok) tak
  Obsługa komisu nie nie nie tak(aktualizacja co rok) tak(aktualizacja co rok) tak